ภาพกิจกรรมการจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) หลักสูตร Supervisory Development Program (SDP) รุ่นที่ 8

Thai Beverage Public Company Limited