พิธีปิดการอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) รุ่นที่ 32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs) รุ่นที่ 32 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ห้องแม่น้ำเจ้าพระยา โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา