CONC Thammasat Forum

CONC Thammasat Forum : ''ผลกระทบ AEC ต่อ Logistics ในประเทศไทย''

download

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดสัมมนาฟรี!!! เรื่อง “ผลกระทบ AEC ต่อ Logistics ในประเทศไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556  เวลา 18.00 – 20.00 น.
ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 หลักการและเหตุผล

         
          เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (IBLT)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ผลกระทบ AEC ต่อ Logistics ในประเทศไทย” ด้วยประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งหมายถึงการเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน การเงิน และแรงงานฝีมือกับอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ตามพันธกรณีที่ได้ทำไว้ร่วมกันในการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ ได้ทั้งในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรค ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เร่งจัดทำแผนงานและดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ประเทศไทยและหลายประเทศนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของตน
          ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและก้าวทันต่อการเปิดเสรี AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้า  จึงต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเปิดเสรี AEC  ต่อไป

 

วัตถุประสงค์
 

          เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

กลุ่มเป้าหมาย
 

  ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หน่วยงานที่จัดอบรมกับศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  นักธุรกิจ  เจ้าของกิจการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป


วัน – เวลา – สถานที่
 

    วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556
    เวลา 18.00 – 20.00 น.
    ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์วิทยากร
 

        รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์
        อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง
        คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลักษณะการจัดกิจกรรม

        บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

การรับสมัครและลงทะเบียน
    
        รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 30 ตุลาคม 2556  
*** ที่เวบไซต์ conc.tbs.tu.ac.th เท่านั้น

พร้อมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
    โทรศัพท์ :   0-2224-9734, 0-2226-4507-8, 0-2613-2247   
    Mobile  :   09-1119-4512-14    
    โทรสาร :     0-2224-9735     
    E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th

 download


Edua
Edua