SELECT MAJOR
SELECT PROGRAM
SELECT DATE

Open Enrollment Programs : (Public Training - หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป)

CORE COURSE
หลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน  (Finance for Non-financial Executive)

เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สีลม กรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance HR : Survival Beyond Tomorrow)

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความพร้อมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : รุ่นที่ 8 อบรมระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ใน กรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่  (Digital  Marketing Certificate Program - DMP)

ประยุกต์เครื่องมือการตลาดดิจิตอลมาใช้ทางการตลาดควบคู่กับการตลาด Off Line เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ทางการตลาดดิจิตอล จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง : รุ่นที่ 23 เปิดอบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 26 พฤษภาคม 2561 สถานที่อบรม ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

เสริมสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ สร้างทักษะที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และวางแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2561 ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ *** ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป***


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนานักการตลาดยุคใหม่ Marketing Certificate Program (MCP - Excellence Series)

หลักสูตรอบรม MCP : Excellence Series เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านแนวคิด กลยุทธ์ การจัดการ และเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกับการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและแผนธุรกิจ : รุ่นที่ 47 เปิดอบรมวันที่ 17 มีนาคม - 23 มิถุนายน 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


CORE COURSE
หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing

หลักสูตร เจาะลึก Facebook Marketing [UPDATE!]

อบรมวันที่: 17/03/2018 - 31/03/2018

เพื่อให้ความรู้แก่นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจออนไลน์ ที่จะนำ Facebook ไปใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากที่สุด : รุ่นที่ 7 อบรมวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2561 ณ คณะพาณิชย์ มธ. (ท่าพระจันทร์)


CORE COURSE
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์การ (Managing People for Organizational Success)

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารผู้ที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน : รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียน ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ ***ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น***


CORE COURSE
หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program-CISA  Level 1

หลักสูตร CISA มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน บุคลากรในธุรกิจการเงินทั้งในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และธนาคาร : อบรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์


CORE COURSE
หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE @ tbs)

หลักสูตรอบรม Mini MRE เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีฐานความรู้และทักษะเพียงพอในการวิเคราะห์ตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อไป : รุ่นที่ 26 เปิดอบรมประมาณเดือน มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์