หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

     
   
• อบรมระหว่างวันที่: 06/11/2017 - 07/11/2017

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :
   ๐ จำนวนเงิน 8,500 บาท
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 30 คน


          ปัญหาของงานวิจัยเชิงปริมาณในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อมุ่งอธิบายปรากฎการณ์จริงทางสัมคมที่เกิดขึ้น จึงมีการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  โปรแกรม LISREL มีการพัฒนาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในหลายรูปแบบจึงเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสำหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท–เอก เพื่อใช้ในการทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
 

วัตถุประสงค์

         
          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model, SEM) และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL ในงานวิจัยได้
 

หัวข้อการอบรม

  • การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและข้อควรระวังในการใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)
  • แนวคิดของการใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
  • การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
  • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
  • การวิเคราะห์อิทธิผลเชิงสาเหตุ/การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
  • การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบเต็มรูป (Full Model)

วิทยากร


ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

วัน-เวลา-สถานที่


วันจันทร์ที่ 6 – วันอังคารที่ 7พฤศจิกายน 2560ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00น.
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

***ในการอบรมตลอดหลักสูตร ผู้อบรมต้องนำ Notebook มาเอง***

 

ค่าลงทะเบียน

8,500 บาท 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

     Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  


3343

{ Upcoming Short Courses }

• หลักสูตร การจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  • หลักสูตร Service Excellence  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึกปฏิบัติ  
• หลักสูตร โหงวเฮ้ง : การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร  • หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  • หลักสูตร การใช้โปรแกรม LISREL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
• หลักสูตร สุดยอดชั้นเชิงการเจรจา (Excellent Negotiation)  • หลักสูตร Balanced Scorecard  • หลักสูตร การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  
• หลักสูตร การวางแผนภาษี (Tax Planning)  • หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)  • หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงาน “ผู้มีความสามารถสูง” (Strategic Talent Management)  
• หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย  


{ Core Courses }


All Programs...