Home : Open Enrollment Program » Management Development

หลักสูตร Business Relation and Dispute Management

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • • จำนวนเงิน 25,000 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว ]

 จำนวนรับสมัคร : 40 คน

   

 
 

          สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (TBS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของป้องกันและการจัดการข้อพิพาทโดยการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) ในการลงทุนจากต่างประเทศของเจ้าของกิจการ SMEs และผู้บริหารมืออาชีพ  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยให้เจ้าของกิจการ SMEs และผู้บริหารมืออาชีพสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของเขตการค้าเสรีทั้งอาเซียนและเวทีโลก ดังนั้น เจ้าของกิจการและผู้บริหาร จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาวะการแข่งที่สูงขึ้น

 
วัตถุประสงค์


        เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  เสริมสร้างศักยภาพของเจ้าของกิจการ SMEs และผู้บริหารมืออาชีพให้มีความรู้เฉพาะทาง เชี่ยวชาญในการจัดการข้อพิพาทและการบริหารธุรกิจ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันทางธุรกิจของเขตการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ให้ความรู้กับผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายของการระงับข้อพิพาททางเลือก
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อบรมเรียนรู้วิธีจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานในการลงทุนจากต่างประเทศ
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้เข้าอบรม

 

หลักสูตรการอบรม 24 ชั่วโมง
 • Supply Chain Relationship
 • Stake Holder Relationship
 • Managing Risk in Organization
 • Dispute Management by Alternative Dispute Resolution by Arbitration
 • Dispute Management by Alternative Dispute Resolution by Mediation
 • Protection for Overseas Investments
 • Workplace Conflict Management
กลุ่มเป้าหมาย

        เจ้าของกิจการ SMEs  ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 40 คน
 
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณีได้แก่

-   การบรรยาย
-   การอภิปรายกลุ่มย่อย
-   กรณีศึกษา
-   การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 
วิทยากร

         ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงเพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่าง และประสบการณ์จริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการ และนักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว

อบรมทุกวันเสาร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

สถานที่อบรม

                คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 
 • 25,000 บาท ต่อท่าน
  ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
E-mail :        conc@tbs.tu.ac.th

 

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
• รับสำรองที่นั่งอบรมแล้ว »

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Core Courses }


All Programs...