Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร การสร้างและตัววัดมูลค่าการเงิน

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

 • • จำนวนเงิน 5,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   

 

 

         จากกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ไร้ข้อจำกัดในทุกวันนี้ ทำให้กิจการเริ่มซึมซับและรับเอาแนวคิดการจัดการอิงหลักมูลค่ามาใช้โดยปริยาย การวัดและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารจึงใช้ตัวชี้วัดมูลค่าทางการเงินที่สร้างขึ้นมาได้แทนตัววัดผลกำไรที่เคยใช้มาแต่ดั้งเดิม และการปรับเปลี่ยนมาใช้ ตัวชี้วัดนี้ได้ส่งผลกระทบไปถึงกระบวนการบริหารที่เกิดการปรับให้สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าตามไปด้วย

        นอกจากนี้ในแวดวงการลงทุนในหลักทรัพย์ก็เกิดการพัฒนาและตื่นตัวมาให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการมากขึ้นกว่าในอดีต หลักการและแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้ก็เริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดก็เน้นไปที่การหามูลค่าที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ตัวนั้น
        ดังนั้น การสร้างและการประเมินมูลค่าของกิจการและผู้ถือหุ้นตามหลักวิชาการเงินพื้นฐาน จะช่วยขยายความเข้าใจถึงองค์ประกอบและจุดที่มีส่วนในการสร้างมูลค่าสำหรับผู้บริหารและผู้ลงทุน ซึ่งจะได้ให้ความสำคัญและนำไปประยุกต์ใช้กับงานในความรับผิดชอบ และนำไปใช้ในงานให้เหมาะสม
 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างผลตอบแทนและความมั่งคั่งให้แก่เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
 2. สามารถสร้างกลยุทธ์รวมและกำหนดเป้าหมาย จากมูลค่าที่คำนวณได้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในการจัดการแผนปฏิบัติงาน
 3. เพื่อช่วยปรับวิธีปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กรให้สอดคล้องกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นและองค์กรเป็นหลัก
รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง
 1. โครงข่ายการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
 2. วิวัฒนาการของการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
 3. คุณสมบัติของตัววัดผลการดำเนินงานที่ดี
 4. แนวคิดการจัดการอิงหลักมูลค่า
 5. เครื่องมือวัดผลงานสมัยใหม่
 6. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Value Added)
 7. มูลค่าเพิ่มจากตลาด (Market Value Added)
 8. มูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้น (Shareholder Value Added)
 9. ผลตอบแทนกระแสเงินสดจากการลงทุน (Cash Flow Return on Investment)
 10. มูลค่าปัจจุบันปรับค่า (Adjusted Present Value)
 11. ผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น (Total Shareholder Returns)
 12. ผลตอบแทนรวมของธุรกิจ (Total Business Returns)
กลุ่มเป้าหมาย
 • นักบัญชี ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไป
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุด วิธีฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
 • บรรยาย
 • Workshop/ Role Play โดยจะฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
 • วิทยากรวิจารณ์เสนอแนะปรับปรุง
วิทยากร
 
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน  จะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 

***จะแจ้งกำหนดการภายหลัง***
เวลา 09.00 – 16.00 น.

 
สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม


5,500 บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...