Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร งบกระแสเงินสด : อ่านปัจจุบันเห็นอนาคต

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • • จำนวนเงิน 5,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   

 

         งบกระแสเงินสดเป็นงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด งบกระแสเงินสดช่วยให้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่มีต่อกิจการและผู้ประกอบธุรกิจ  ทางศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงเห็นควรจัดฝึกอบรมหลักสูตร “งบกระแสเงินสด : อ่านปัจจุบันเห็นอนาคต”  เพื่อให้ผู้ประการหรือผู้ทำงานด้านบัญชี สามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องทันเวลา
 

วัตถุประสงค์

         
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและวิธีการในการจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตีความและนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดไปใช้ในการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำ วิเคราะห์งบกระแสเงินสดจากวิทยากรที่เป็นผู้ชี่ยวชาญด้านบัญชีโดยตรง
4. เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 

 

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง


1. ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด
2. โครงสร้างของงบกระแสเงินสดทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม
3. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการ : ความสัมพันธ์ระหว่างงบกระแสเงินสดกับงบดุลและงบกำไรขาดทุน
4. ความหมายของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ
5. ความแตกต่างสำคัญระหว่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 ใหม่ (ปรับปรุงปี 2552) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เดิม (ปี 2537) ที่มีต่อการจัดทำและนำเสนอรายการในงบ
6. การปรับรายการในงบกระแสเงินสดสำหรับใช้ในการวิเคราะห์
7. รูปแบบกระแสเงินสดของแต่ละกิจกรรมในสภาวการณ์ต่างๆ
8. หลักการวิเคราะห์กระแสเงินสดแบบองค์รวม

- คุณภาพของกระแสเงินสด
- ระดับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
- การจ่ายลงทุนเพื่อนอนาคตของกิจการ
- การจัดการเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนของกิจการ

9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
10. คุณภาพและตัวผลักดันกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย

       นักบัญชี ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไป
 
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุด วิธีฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

• การบรรยาย
• Workshop

 

วิทยากร
 
        อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
        ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
อบรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 
สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
  • ค่าธรรมเนียม 5,500.- บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...