Home : Open Enrollment Program » Finance & Accounting

หลักสูตร การบริหารกระแสเงินสดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

  ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • • จำนวนเงิน 5,500 บาท
• อบรมระหว่างวันที่: 00/00/0000 - 00/00/0000
[ ปิดรับสมัครแล้ว!!! ]

 จำนวนรับสมัคร : 0 คน

   

 

         การบริหารกระแสเงินสด สำหรับองค์กร โดยเฉพาะภาคเอกชน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ เพราะกระแสเงินสดถ้าจะเปรียบเปรยให้เข้าใจง่าย ๆ เสมือนเส้นเลือดน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกาย หากการหมุนเวียนไม่สะดวก ร่างกายก็ไม่แข็งแรงหรือเจ็บป่วย เมื่อการไหลเวียนไม่ทั่วถึง แน่นอนว่าจะมีจุดของร่างกายที่ประสิทธิภาพในการทำงานจะด้อยลงไปทันที ปัญหาที่ว่ามานี้อาจจะมาจากเลือดไม่พอ เลือดด้อยคุณภาพ ก็เป็นได้ ถ้าเทียบกับองค์กรธุรกิจ กระแสเงินสด หากมีไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนก็อาจะทำให้องค์กรสะดุด หยุดชะงักได้ ดังนั้นไม่ว่าองค์กรเล็ก หรือใหญ่มีสิทธิพบเจอปัญหานี้ด้วยกันทั้งนั้น  ดังนั้น ไม่ว่าองค์กรเล็กหรือใหญ่ ต้องคอยหมั่นตรวจสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ  การบริหารกระแสเงินสดจะต้องแน่นตั้งแต่ทีมงาน ว่าทั้งรับและจ่ายจะต้อง balance กัน หากเกิดมีปัญหาเฉพาะหน้าก็ควรจะต้องรู้ตัวล่วงหน้าก่อน แต่การทำหรือเป็นแนวนั้นได้นั้น หมายถึงฝ่ายการเงินต้องคอยติดตามดูแลทั่วถึง ไม่ให้คลาดสายตาและตัวเลขที่รายงานก็ต้องแม่นยำ
        อย่างไรก็ตามการบริหารกระแสเงินสดในแต่ละธุรกิจย่อมไม่เหมือนกัน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ กลุ่มลูกค้า ตำแหน่งของกิจการในห่วงโซ่อุปทาน และนโยบายของฝ่ายบริหารว่าจะให้ความสำคัญในด้านใดมากกว่ากัน ซึ่งก็ต้องปรับกันตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 

วัตถุประสงค์

         
         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ความหมายและความสำคัญของสภาพคล่อง  และสามารถมองเห็น สถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้ รับรองผลเมื่อจบหลักสูตร คุณจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานจริง ในเรื่องการวางแผนและการบริหารงานกระแส   เงินสดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 

รายละเอียดหลักสูตร จำนวน 6 ชั่วโมง


1. ความหมายและความสำคัญของสภาพคล่อง
2. สภาพคล่องและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
3. ความแตกต่างระหว่างกำไรและเงินสด
4. องค์ประกอบของสภาพคล่อง
5. หลักการบริหารเงินสด
6. การบริหารวงจรเงินสด
7. การกำหนดยอดเงินสดคงเหลือขั้นต่ำที่เหมาะสม
7.1 Baumol Model
7.2 The Miller-Orr Model
7.3 The Stone Model
8. ความแตกต่างระหว่างงบประมาณเงินสดและงบกระแสเงินสด
9. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
10. ขั้นตอนและตัวอย่างการสร้างงบประมาณเงินสด
11. ตัวชี้วัดสภาพคล่อง

 

กลุ่มเป้าหมาย

       นักบัญชี ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไป  จำนวน 30 คน
 
วิธีการฝึกอบรม

         วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุด วิธีฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่

• การบรรยาย
• Workshop

 

วิทยากร
 
       คุณธนเดช  มหโภไคย
       ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและการเงิน
 
การผ่านการอบรม
 
        ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และผ่านการทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้โครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
อบรมวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558
 
เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 
สถานที่อบรม
 
สถานที่อบรม ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
  • ค่าธรรมเนียม 5,500.- บาท ต่อท่าน

ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการสอนและวุฒิบัตร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

 

Messenger Line@ CONC Thammasat   TEL : 022249734, 026132247 FAX : 022249735 (เวลา 8.30 - 17.00 น.)

*ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัท หรือ หน่วยงาน สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

Finance & Accounting   Human Resource Management   Management Development   Marketing Features   Strategy Development  { Upcoming Short Courses }{ Core Courses }


All Programs...