หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ รุ่นที่ 6 (Human Resources & Organizational Strategy - HR&OS)

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ รุ่นที่ 6 (Human Resources & Organizational Strategy - HR&OS)

    regis
(ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ )

ค่าธรรมเนียมการอบรม :
จำนวน  140,000 .- บาท
จำนวน  70,000 .- บาท

จำนวนรับสมัคร : 60 คน

 

 

          องค์การทั้งหลายจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างในปัจจุบัน ที่ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ องค์การต่างๆจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่อให้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างคุณค่าขององค์การให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยเหตุผลนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยต้องพัฒนาตนเองให้เข้าใจบทบาทเชิงกลยุทธ์ของตน ให้สามารถเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีประสิทธิภาพสูงสุด

         คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จึงมีความถนัดและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร     “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ” (Human Resources & Organizational Strategy) สำหรับผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้อย่างยั่งยืน
 

วัตถุประสงค์


โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการเพื่อสร้างความเข้าใจระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อเป็น HR มืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรและข้อได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขอบเขตและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกระบบ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในแนวคิดสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ เช่น เรื่อง Strategy Map /HR Scorecard /HR strategy / Competency Based Management
 4. สามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์การประสบความสำเร็จ ทำให้องค์การสามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้
   
เนื้อหาวิชารวม 90 ชั่วโมง ประกอบดัวย

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ใช้เวลาการอบรมทั้งสิ้น  93  ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ   ดังนี้

หมวดที่ 1  การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 • ภาพรวมแนวคิดในการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาพรวมและทิศทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM)
หมวดที่ 2  กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • กลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารคน (Organization Strategy and HR Strategy)
 • การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ(Competency System)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ(Competency Based HRM)
 • กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือก(Strategic Recruitment and Selection)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์(Strategic Performance Management)
 • กลยุทธ์การวางแผนกำลังคน
 • กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Strategic Talent Management)
 • การวางแผนผู้สืบทอด (Succession Plan)และเส้นทางการพัฒนา
 • การบริหารระบบค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์(Strategic Remuneration)
 • การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล
 • ระบบข้อมูล HRIS เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • แนวคิดใหม่ในการบริหารพนักงานสัมพันธ์(Employee Relations)
 • New challenges for HR in AEC ERA
 หมวดที่ 3    การบริหารองค์การ 
 •  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 • การพัฒนาทีมงานโดยใช้ Mini Walk Rally
 • ผู้บริหารสมัยใหม่ : บทบาทและภาระหน้าที่
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และศิลปะในการบังคับบัญชา
 • องค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การพัฒนาและสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เพื่อความสำเร็จขององค์กร
หมวดที่ 4    ประชุมเชิงปฏิบัติการ

  Workshop : แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

 หมวดที่ 5    ทัศนศึกษาดูงาน

 
 •  ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มเป้าหมาย
 1. เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
 3. ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ
 4. นักวิชาการด้านการบริหารกลยุทธ์องค์การและทรัพยากรมนุษย์
 5. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เจ้าของกิจการและผู้บริหารระดับสูงในองค์การของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
 • ผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและองค์การ
 • นักวิชาการด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
วิธีการฝึกอบรม
 
        บรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา 
 
วิทยากร
 
         ประกอบด้วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง
เพื่อสร้างมุมมองใหม่จากตัวอย่างและประสบการณืจริงขององค์การที่ประสบความสำเร็จ เป็นการผสมผสานวิทยากรที่เป็นนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร
 
การผ่านการอบรม
 
         ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรจาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ระยะเวลาการอบรม
 
     รุ่นที่ 6    อบรมระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 13 กันยายน 2557
                     อบรมทุกวันเสาร์    เวลา  09.00 – 16.00 น.
                   
                    ***ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น***
 
สถานที่อบรม
 
        โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม

 

 •  Module ที่ 1 ภาคบรรยายและคาคการศึกษาดูงานต่างประเทศ
  จำนวน 90 ชม. 
  ค่าธรรมเนียม คนละ     140,000 บาท
 
 • Module ที่ 2  ค่าธรรมเนียมการอบรม เฉพาะภาคบรรยาย
  จำนวน 78 ชม. 
  ค่าธรรมเนียม คนละ      70,000 บาท
 

***ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ :      0-2224-9734    
Mobile  :      09-1119-4500   (ติดต่อ คุณคทาวุธ)     
โทรสาร :       0-2224-9735      
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th