Home : Lifelong Learning

CONC Thammasat Forum ''ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙'' 

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง F310 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

CONC Thammasat Forum ''ถอดรหัสวิธีสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน ผ่านโครงการฝนหลวงของรัชกาลที่ ๙''

Disrupting Business ธุรกิจกติกาใหม่ 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ Ananda Development Public Company Limited. FYI Center building

Disrupting Business ธุรกิจกติกาใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

หลักสูตรที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้จริง : อบรม วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 205 ชั้น 2 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
1 Pages 1